Homogenizace

Pokládka živičných (asfaltových) směsí 

Ručně, výkopy po předešlé výstavbě kanalizace, plynu, vody a veškerých…

Homogenizace

Co vlastně znamená slovo homogenizace v rekonstrukci komunikací. V poslední…

Fréza na asfalt

Nabízíme nově frézování komunikací v malém rozsahu.

Penetrační postřik

Nabízíme penetrační postřiky komunikací, reciklátových cest, štěrků středních rozsahů. Penetrováním…

Dopravní značení malých rozsahů

Nabízíme dopravní označení výkopů, komunikací, uzávěrek a jiných dopravní značení.

Hutnění nejen asfaltových povrchů

Hutníme podloží pod asfalty, samotné živice, výkopy a jiné. Hutnění…

Opravy propadlých kanalizačních vpustí, uz. hrnků a šachet

Jaký je postup? Zprvu kanál, vpust nebo uz. hrnek ořízneme…

Opravy spár

Sanace trhlin v komunikacích formou prořezu a prolití asfaltovou zalévací…

Opravy železničních přejezdů

Železniční přejezdy jak je u nás známo, jsou v katastrofálním…

Řezání a bourání asfaltových povrchů

Řezání živice je důležité pro napojování nové živice na starou.…

Co vlastně znamená slovo homogenizace v rekonstrukci komunikací.

V poslední době obce a města občas požadují po předešlém výkopu rýhy v komunikaci (např. po plynofikaci, výstavby nové kanalizace, telefonu atd.) její uvedení do původního stavu, jelikož jak je známo – 80% rýh jsou po 6 měsících propadlé.

Uvedení do původního stavu už, ale závisí přímo na objednateli (vedení města, obce popř. SÚS), jak si toto představuje. Na státních komunikacích je povinnost (v pruhu kde vede výkop) vyfrézovat celý jízdní pruh včetně již tzv. zaasfaltovaného pruhu a uvést do původního stavu.

V obcích či městech představenstvo požaduje v průměru cca 50 mm vyfrézovat na každou stranu výkopu, nebo jeden jízdní pruh v místě výkopu  (převážně jedna strana požadována až k silniční obrubě viz obrázek č. 1).

Dále oříznutí hran diamantovým kotoučem a její odbourání pro kvalitní napojení nové živice na starou – viz obrázek č. 2, výšková úprava kanalizačních vpustí, šachet a uzavíracích šoupat.

Nyní na řadu přichází kompletní vyčištění a zametení vyfrézovaného pruhu a spojovací postřik pro dobrou přilnavost nové živice. Postřik strojní zálivkou Biguma obr. č 3.

Po takovéto přípravě se celý pruh vyasfaltuje. Tzn. pokládku živice ABJ popř. ABS a to ručně nebo strojně v závislosti na šířce výkopu viz obrázky č. 4 a 5.

Asfaltová živice se dováží čerstvá z různých obaloven, které splňují normy ČSN a EU, např. ČMO, PSVS, SSŽ atd. . nákladními plachtovanými auty viz obrázek č. 5, popř. přímo s ohřevem.

Po pokládce živice se její cca 50mm vrstva hutní vibračními válci s tonáží v závislosti na šíři výkopu a hutnícími deskami s kropením pro oblé napojení vjezdů do garáží, kolem vpustí, šachet a uz. šoupat, atd. viz obrázek č. 6,7 a 8.

Konečná fáze celé homogenizace spočívá v ošetření hran, což lze provést mnoha způsoby. Nejkvalitnější ošetření se provádí opětným prořezem napojené hrany a její zpětné zalití horkou emulzí obr. č. 9

V obcích či městech postačí prolití spáry emulzí např. STRADAFIX BIGUMA L a její následující posyp jemným pískovým zrnem. Doprava strojů a lidí na stavby viz obrázek č. 10.

Ceník homogenizace se různí v závislosti na množství, šíři výkopu (ruční pokládka nebo strojní pokládka finišerem), tloušťky výkopu atd..
vyfrézování stávajícího povrchu v tl. 5cm
(ruční odbourání krajů, přechodů přes silnici vč.)     1650 m2 x 95,-
156 750,-
nakládky, odvozu a uložení na odp. skládku     150 m2 x 249,-
37 350,-
pokl. živice ABS strojně v tl. 5cm     1650 m2 x 289,-
392 700,-
pokl. živice ABS ručně v tl. 5cm     150 m2 x 360,-
43 500,-
ošetření spár dle požadavků SÚS     760 m x 80,-
60 800,-
zařezání hran po jedné délce     760 m x 75,-
57 000,-
spojovací postřik emulze v mn. do 0,3kg/m2     1800 m2 x 18,-
32 400,-
čistící koště     1800 m2 x 11,-
19 800,-